بیاموزیم تا اعتماد به نفس و خود باوری مان را احیا کنیم

چگونه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم 

اعتماد به نفس چیست؟

Self Confidence خیلی مشکل است اعتماد به نفس یا خودباوری را تعریف کرد . اعتماد به نفس خیلی بیشتر از احساس خود درمـود خودداشـتن است, اگر به کارهایتان افتخار کنید یا وقتی در آینه نگاه می کنید از خودتان خوشتان بیاید , اون هم اعتماد بـه نفـس نیسـت .
خودباوری یا اعتماد به نفس به این ربط دارد که ما چطور در مورد خودمان و ارزشی که داریم قضاوت می کنیم .
ما همیشه متمایلیم که خودمان را دست کم بگیریم , فکر می کنیم اونطوری که به نظر می آئیم درجه اعتماد بـه نفـس مـا را مشخص می کند , درحالیکه حقیقت امر چیز ی دیگر است . این اعتماد به نفس و خودباوری مااست توانایی دیدن خود به عنوان موجودی ارزشمند _که عکس العمل ما را وقتی در آینه نگاه می کنیم مشخص می کند.

 ادامه مطلب در بیشتر بخوانیم..

 

 

درس اول : مفاهیم پایه


خیلی مشکل است اعتماد به نفس یا خودباوری را تعریف کرد . اعتماد به نفس خیلی بیشتر از احساس خود درمـود خودداشـتن
است, اگر به کارهایتان افتخار کنید یا وقتی در آینه نگاه می کنید از خودتان خوشتان بیاید , اون هم اعتماد بـه نفـس نیسـت .
خودباوری یا اعتماد به نفس به این ربط دارد که ما چطور در مورد خودمان و ارزشی که داریم قضاوت می کنیم .
ما همیشه متمایلیم که خودمان را دست کم بگیریم , فکر می کنیم اونطوری که به نظر می آئیم درجه اعتماد بـه نفـس مـا را
مشخص می کند , درحالیکه حقیقت امر چیز ی دیگر است . این اعتماد به نفس و خودباوری مااست توانایی دیدن خود به عنوان
موجودی ارزشمند _که عکس العمل ما را وقتی در آینه نگاه می کنیم مشخص می کند.
تأثیر عدم اعتماد به نفس یا اعتماد به نفس پایین .
وقتی اعتمادم از بین رفت و اعتماد ه نفسم را از دست دادم , دیگه تو کلاس یا در جمع یا حیاط مدرسه صحبت نمی کردم .
ساعت ناهار دیگه به رستوران نمی رفتم و هیچ وقت دیگر به کافه تریا هم پا نگذاشتم و این فکر که بعضی موقع ها باید بروم
و جلوی کلاس صحبت کنم منو مریض می کرد. دیگه حتی لبخند هم نمی زدم .
از اونجایی که متقاعد شده بو دم ارزشی ندارم , در تمام امتحاناتم دچار استرس بودم و این درحالی بود که نمراتم مـدام درحـدود
90 تا 100 می چرخید .تمام زندگیم متمرکز این بود که تا اونجایی که می توانم نامرئی باشم. فکر می کردم که اگر وجـود منـو
نادیده بگیرند , دیگه من آسیبی نخواهم دید . این وضعیت اد امه داشت و من نیاز به راهی داشتم تا از آن موقعیـت فـرار کـنم .
فکر نمی کردم چیزی بتواند به من کمک کند . چون خودم را به عنوان مشکل می دیدم . خیلی جدی بـه خودکشـی فکـر مـی
کردم و دنبال خیالات نبودم که من را آروم کنه . به طرز وحشتناکی برای خودکشی مصـمم بـودم و ایـن تجربـه مـن چیـزی
مشترک است .


عدم اعتماد به نفس و افسردگی


فقدان حس خودباوری الزاما " منجر به افسردگی نمی شود. اما تحقیقات نشان داده اند که این دوتا اغلب باهم هستند . درواقـع
( WHO ) سازمان بهداشت جهانی در توصیف افسردگی از عدم اعتماد به نفس صحبت می کند .
نداشتن اعتماد به نفس شما را تبدیل به بدترین دشمن خودتان می کند . این فکرها که اگر من خوشگلتر بودم , اگـر ورزشـکار
خوبی بودم , اگر بامزه و محبوب بودم , اگر آنقدر قوی بودم که بتوانم آن را تعمیر کنم , همه چیزهای دیگر را از بین مـی بـرد .
حتی وقتی از ما تعریف می کنند اون صداهایی ک ه درون مغزمان هست اون تعریف و تمجیدرو نادیـده مـی گیـره و اونـو کـم
اهمیــت جلــوه میــده . مثــل جولیــا رابرتــز کــه در فــیلم "زن زیبــا" مــی گــه بــاورکردن چیزهــای بــد ســاده تراســت .
بیماری افسردگی اغلب یک چیز درونی است و گاهی اوقات این بیماری به دلایل مختلف نادیده گرفته می شود .
ا .1 ز جمله اینکه منشاء هورمونی دارد یا قسمتی از فرایند رشد است . سازمان بهداشت جهانی (WHO) متوجـه ایـن موضـوع
شده که کمتر از 25% افرادی که افسردگی دارند توجه و مراقبت لازم را دریافت می کنند .
2
.2 واقعاً مهم است که به عدم اعتماد به نفس و حس خود کم بینی توجه شود . مخصوصاً در بین جوانان که خودکشی یکـی از
3 عامل مهم در مرگ آنان است .
.3 حتی به عنوان اشخاص بالغ نیز عدم اعتماد به نفس و خودکم بینی میتواند بر روند کار مـا تـاثیر بگـذارد . میتوانـد مـا را در
زندگی تبدیل به شریکی بی میل و علاقه و پدری بیفایده بنماید . عدم اعتماد به نف س بر همه جنبه های زندگی یک شـخص
تاثیر میگذارد و باعث نابودی میشود .
وقتی شما دیگر از خودتان خوشتان نمی آید، دنیا تبدیل به مکان ترسناکی میگردد.
حالا امید داشتم . وقتی بچه بودم در مورد خد ا چیزهایی شنیده بودم , تلاش برای ماندن همه چیز را در زندگی من نابود کـرده
بود, و مدتها بود که من خدا را فراموش کرده بودم . اما خـدا مـرا فرامـوش نکـرده بـود . در سـال 2 دانشـگاه , بـه آیـه ای در
کتابمقدس برخوردم که یکی از آیات دلخواه من است . اشعیاء 9 41 : و 10 اینچنین میگوید 9: که تو را از اقصای زمین گرفته،
تو را از کرانه هایش خواندهام و به تو گفتهام تو بنده من هستی ، تو را برگزیدم و ترک ننمودم، 10 مترس زیرا که مـن بـا تـو
هستم و مشو?ش مشو زیرا من خدای ! تو هستم تو را تقویت خواهم نمود و البتّه تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست
عدالت خود دستگیری خواهم کرد .
من کیستم؟ اگر نسبت به خودتان احساس خوبی نداشته باشید , این سوال , بسیار وحشتناک است. امـا حـالا مـن یـک جـواب
دارم. من زنی هستم که خدا دوستم دارد . شما نیز میتوانید همین را تکرار کنید . شما برای خدا مهم هستید . خـدا شـما را آنقـدر
دوست داشت که پسر خود را برای ش ما فدا کرد . میتوانید همین الان از طریق دعا به او ایمـان آوریـد . دعـا بـه سـادگی یعنـی
صحبت با خدا. خدا قلب شما را میشناسد و زیاد نگران کلمات شما نیست. زیرا او قلب شما را میخواهد نه زبانتان را.
اعتماد به نفس خود را باز یابید
خیلی شگفت انگیز است که وقتی ما چیزی را چند بار می شنویم اون را به عنوان واقعیت قبول می کنیم . آیـا ایـن مسـئله تـا
بحال برای شما اتفاق افتاده؟
جرأت می کنید و موهایتان را حسابی کوتاه می کنید , خیلی زیبا شده اید, روز بعد خانه را به مقصد محل کار تـرک مـی کنیـد .
احساس خیلی خوبی دارید و با خودتان می گویید که من خیلی خوشحالم که این کاررا کردم . خیلی خوشم می?ید , به نظر خودم
خوشگل شدم ! وارد محل کارتان می شوید و در آسانسور قدم می گذارید . یکی از همکارانتان خیلی بی تفاوت و بـی توجـه بـه
شما نگاه می کند و بهتون می گه , آه : موهایت را کوتاه کردی , چی شد کـه ایـن کـار را کـردی ؟ دسـتهایتان را بـه طـرف
موهایتان می برید و حاظرید هرچه دارید بدهید تا یک کلاه بدست بیاورید . احساس وحشتناکی دارید . چرا این کـار را کردیـد؟
چرا رفتی و موهایت را کوتاه کردی؟ اعتماد به نفس مسئله ای است که اکثر خانومها با هاش درگیر هستند . البته این روزها بـا
وجود مانکنهای بسیار لاغر و توقعاتی که از مادرها به عنوان سوپرمن می رود این مسئله جـای تعجـب نـداره . نکتـه ای کـه
باعث تعجب است این است که چقدر ما حرفهای مردم را سریع باور می کنیم , و اعتمادمان را به خودمان به سـرعت از دسـت
می دهیم . برای من این مسئله در دوران مدرسه شروع شد , چون 4 تا 5 پسر بودند که هر روز به من می گفتند که من احمـق
و زشت هستم و من حرف آنها را باور می کردم .
3
این مهم نبود که من از خانه ای آمده بودم که هر دوی والدینم هنوز همدیگر را دوست داشتند و آن خانـه منبعـی از عشـق و
تشویق بود . نمره هایم عالی بود و دوست بسیار خوبی داشتم که تا کلاس سوم هم با من بود . این هم برایم مهـم نبـود , بـه
من می گفتند که هیج ارزشی ندارم و من با تمام قلبم اونها را باور می کرده بودم . اعتماد به نفسـم خیلـی کـم بـود و تقریبـا "
داشت منو می کشت .
4


درس دوم : راهکارهایی برای کسب اعتماد به نفس

.1 اعتماد به نفسِ تزلزل ناپذیر نتیجه ایمان تزلزل ناپذیربه ارزشهایتان است .
. 2 خوشبختی و اعتماد به نفس هنگامی به طور طبیعی ایجاد می شود که شما احساس کنید در حال تبدیل شـدن بـه بهتـرین
انسانی هستید که می توانید باشید .
. 3 اگر به ندای درون خود گوش فرا دهید و از فطرت خود پیروی کنید احتمال این که بار دیگر مرتکب اشتباه شوید بسیار کـم
خواهد شد .
.4 اعتماد به نفس هنگامی به طور طبیعی ایجاد می شود که زندگی بیرونی و درونی شما با یکدیگر هماهنگ باشد .
. 5 پایبندی به یک هدف و احساس تعهد نسبت به آن در شما اعتماد به نفس ایجاد می کند .
. 6 برای داشتن اعتماد به نفس بالا باید در زندگی خود به ارزش های والا پایبند باشید نه ارزش های حقیر .
. 7 هر فعالیتی در جهت بالا بردن انضباط فردی اعتماد و اطمینان شما را نسبت به خودتان و توانایی هایتان افزایش می دهد .
. 8 ایستادگی در برابر سختی ها ، در شما اعتماد به نفس ایجاد می کند و توانایی مقاومت شما را نیز افزایش می دهد .
. 9 پشتکار یعنی داشتن انضباط فردی در انجام کارها .
. 10 هر تلاشی در جهت افزایش انضباط فردی و پشتکار موجب افزایش عزت نفس، احترام به خود و احساس غرور نسـبت بـه
خود می شود .
11. تلاش و مبارزه با مشکلات کوچک تر به شما توانایی مبارزه با مشکلات بزرگتر را می دهد و دست آوردهای عظـیم تـری
را نصیب شما می کند .
. 12 انسان هایی که اعتماد به نفس دارند همواره در تمام زمینه های زندگی برای خود هدف های بزرگی مشخص می کنند .
. 13 داشتن هدف های بزرگ ، اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد و نیز اطمینان شما را در مورد دست یافتن به هدف هـا
بالا می برد .
. 14 بر روی کاغذ آوردن هدف ها موجب می شود تا اعتماد و اطمینان شما نسبت به دست یافتنی بودن آنها افزایش پیدا کند .
. 15 اعتماد به نفس یک نگرش است و نگرش ها از واقعیت ها مهمترند .
5


درس سوم : معجزه اعتماد به نفس

. 1 هنگامی که برای اولین بار با کسی ملاقات می کنید در چشم هایش نگاه کنید ، نامتان را به وضوح بگویید و محکـم بـا او
دست بدهید .
. 2 طریقه بر زبان آوردن نامتان هنگام معرفی خود به دیگران معیاری است برای سنجش این که چقدر خودتان را دوست دارید
و به خود احترام می گذارید .
. 3 هر کجا که می روید پیش فرضتان این باشد که موفق می شوید و انتظار داشته باشید که مورد محبت و توجه دیگران قـرار
گیرید .
. 4 شما بزرگ ترین معجزه طبیعت هستید و هرگز نه در گذشته و نه در آینده نظیر شما نبوده و نخواهد بود .
. 5 لازم نیست که کسی غیر از خودتان باشید. فقط کافی است از کسی که قبلاً بوده اید بهتر باشید .
. 6 زندگی را با واژه های خودتان تعریف کنید و همیشه مثل بهترین کسی که می توانید باشید زندگی کنید .
. 7 هیچ مشکلی وجود ندارد که شما قادر به حل آن نباشید، هیچ مانعی وجود ندارد که شما قادر به از میان برداشتن آن نباشـید
و هیچ هدفی وجود ندارد که شما قادر به رسیدن به آن نباشید .
. 8 هر کاری را که دیگری انجام داده باشد شما هم به احتمال زیاد می توانید انجام دهید بـه شـرط آن کـه شـدیداً طالـب آن
باشید .
. 9 هیچ کس بهتر از شما نی ست. فقط بعضی از افراد در زمینه های بخصوصی بهتر از شما پرورش یافته اند و دانـش بیشـتری
کسب کرده اند .
. 10 اگر کاری ارزش انجام دادن داشته باشد، باید آن را شروع کنید ، حتی اگر در اوایل کار نتوانید آن را به خوبی انجام دهید .
. 11 اگر کاری ارزش انجام دادن داشته باشد باید آن را با تمام وجود دنبال کرد .
. 12 برای رسیدن به هدفی که برای خود تعیین کرده اید می توانید هر چه را که لازم است یاد بگیرید .
. 13 ذهن شما مثل ماهیچه عمل می کند. هر چه بیشتر آن را به کار گیرید قوی تر می شود .
. 14 یکی از راه های پرورش اعتماد به نفس این است که حتی وقتی می توان محتاطانه عمل کرد ، شجاعانه و بـا اعتمـاد بـه
نفس عمل کنید .
. 15 انسان هایی که اعتماد به نفس دارند ابتدا فکر می کنند، تصمیم می گیرند و سپس عمل می کنند .


درس چهارم : اعتماد به نفس کلید موفقیت

. 1 اعتماد به نفس اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است.
. 2 شما می توانید از عهده هر کاری برآیید به شرط آن که شدیداً خواستار آن باشید .
.3مردم عادی امید و آرزو دارند ؛ افراد متکی به نفس ، هدف و برنامه .
. 4 عدم توانایی یا نداشتن شرایط مناسب نیست که مانع پیشرفت شماست ؛ مانع واقعی نداشتن اعتماد به نفس است .
. 5 شما هیچ محدودیتی در توانایی انجام کار ندارید جز محدودیت هایی که خودتان در ذهنتان ایجاد می کنید .
. 6 اعتماد به نفس یک عادت است . برای پرورش آن باید طوری عمل کنید که گویی اعتماد به نفسی را که خواستار آن
هستید دارید .
. 7 رؤیاهای بزرگ داشته باشید. فقط رؤیاهای بزرگ می توانند روحیه و ذهن شما را فعال نگه دارند .
. 8 کلید اعتماد به نفس این است که ابتدا تصمیم بگیرید چه می خواهید و سپس برای رسیدن به خواسته خود طوری عمل
کنید که گویی امکان شکست وجود ندارد .
. 9 در درونِ جسارت ، نبوغ و قدرت سحرآمیزی نهفته است .
. 10 واقع نگر باشید و آینده ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید .
. 11 آینده متعلق به کسانی است که خواستار آن هستند . از همین امروز تصمیم بگیرید هر چه را در زندگی آرزو دارید طلب
کنید .
. 12 شما همیشه در این که چه کاری را بیشتر، چه کاری را کمتر و چه کاری را اصلاً انجام ندهید آزاد هستید .
. 13 انسان هایی که اعتماد به نفس دارند خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند. فقط خودشان را با بهترین کسی که می
توانند باشند مقایسه می کنند .
. 14 در هر بخشی از زندگی به عالی بودن فکر کنید و هرگز برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی کوتاهی نکنید .
. 15 هر کاری را که دوست دارید ، انجام دهید و با تمام وجود برای بهتر بودن در آن کار تلاش کنید .
7


درس پنجم :  7 روش افزایش اعتماد به نفس

اگر احساس بدی نسبت به خود دارید، 7 روش زیر به شما کمک می کند اعتماد به نفس تان را افزایش دهید .
.1 زمانی که برای اولین بار ک اری را انجام دادید به یاد آورید . یادگیری هر کار جدیدی عصبانیت ، ناباوری و منشا روانی زیادی
را به دنبال دارد که برای یادگیری ضروری است . بار دیگر که اعتماد به نفس تان را از دست دادید، به خود اطمینان دهیـد کـه
این امر طبیعی است و شما کار جدیدی را می آموزید .
.2 کارهای معوقه را انجام دهید . هر کاری را که مستلزم تصمیم گیری است انجام دهید، برای مثال تلفـن کـردن بـه دوسـت،
نظافت منزل ، تعمیر ماشین .
.3 کاری را که مهارت دارید، انجام دهید . هر کاری که بر آن تسلط دارید انجام دهیـد بـرای مثـال یکـی، دو حرکـت مـوزون،
آشپزی ، نقاشی، کو هنوردی، در صورت امکان، کاری که مستلزم دقت و توجه است و شما را از فکر کردن به موارد دیگـر بـاز
می دارد انجام دهید . بدین ترتیب احساس لیاقت و شایستگی و موفقیت می کنید که مهم ترین پادزهر اعتمـاد بـه نفـس کـم
است .
حداقل هفته ای یک بار آن را انجام دهید تا سالم تر و شادتر باشید .
.4 به خودتان کم تر فکر کنید، شاید این امر به نظرتان عجیب باشد، اما توجه زیاد به خود اعتماد به نفس را کاهش می دهـد .
کاری را انجام دهید که توجه شما را به خود جلب کند و باعث شود احساس بهتری داشته باشید .
.5 آرام سازی ، اگراعتماد به نفس ندارید، ناراحت و عصبی هستید، ابتدا فکر کردن را کنار بگذاریـد، سـپس بکوشـید بـا ورزش،
آرام سازی، نماز و نیایش به آرامش برسید .
.6 کارهایی را که به خ وبی انجام داده اید به یاد آورید، شاید انجام این امر در ابتدا مشکل باشد. ولی پـس از مـدتی بـا بـه یـاد
آوردن موفقیت کوچک اعتماد به نفس تان افزایش می یابد . شاید بگویید " من هرگز موفق نشده ام یا کار مهمی انجام نـداده
.ام " نیازی نیست قله اورست را فتح کنید . انجام رویدادهای روزمره نیز نوعی موفقیت است . برای مثال گرفتن گواهینامـه ( بـا
وجود اضطراب )، قبول شدن در امتحان ( با درس خواندن زیاد ) عضویت در تیم ورزشی، لاغر شدن، پس انداز کردن برای خرید
دوچرخه، کمک به دیگران و صدقه دادن .
.7 به خود اطمینان دهید که شما هم می توانید اشتباه کنید، اگر احساس بدی نسبت به خود دارید، به خود تذکر دهید که شـما
هم می توانید اشتباه کنید . احساسات تان بر افکار و رفتار شما تأثی ر می گذارد، وقتی احساس بدی نسبت به خـود داریـد، فقـط
خاطرات بد را به یاد می آورید و نسبت به خود بدبین می شوید. همیشه به خود یادآور شوید که شما هم می توانید اشتباه کنید .
8


درس ششم : جوان و اعتماد به نفس

در روی امواج تیره ،
خورشید را به چنگ بیاورید ! ننالید
زندگی دریایی پر طوفانی است که در هر جایی ممکن است با امواج آن روبرو شد .
امواج را بشکافید و عبور کنید .ویلر

اعتماد به نفس

زمانی که در یکی از جلسات بحث و انتقاد جوان از حضار سئوال شدکه « اعتماد به نفس » چیست ؟ این پاسخها ارائه گردید :
شکست ناپذیربودن ، آلوده نکردن نفس به گ نـاه ، قناعـت ، خودشناسـی ، درک منزلـت معنـوی، خودبـاوری، اظهـار رضـایت
درحضور جمع، توانایی ابراز وجودو مطرح نمودن شخصیت به صورت متعادل .
عبــارت اخیــر، شــاید تصــویر کــاملتر و دقیقتــری بتوانــد از مفهــوم « اعتمــاد بــه نفــس » جــوان ارائــه دهــد .
بررسی مناسباتی که اعتماد به نفس با سا یر ویژگیهایی شخصیتی دارد، و معرفی آنها به نسل جوان، می توانـد در ایجـاد جاذبـه
بیشتر برای دستیابی به این پدیده مؤثر واقع شود . و جایگاه واقعی و ارزش راستین اعتماد به نفس را بـه خـوبی ترسـیم نمایـد .
شمهای از تأثیرات اعتماد به نفس عبارتند از :
.1 اعتمــاد بــه نفــس، مو جــب ثبــات شخصــیت و پایــداری جــوان در قبــال دشــواریها تنگناهــای زنــدگی مــی شــود .
.2 جوانان معتمد به نفس، در جلب اعتماد دیگران به خویشتن ، موفق تر از دیگران عمل می کنند. زیرا رفتار این عده از جوانان،
بـــه گونـــهای آکنـــده از اطمینـــان، آرامـــش و تـــدبیر اســـت کـــه نظـــر موافـــق دیگـــران را جلـــب مـــینمایـــد .
.3 برخوردای از خصیصه « اعتماد به نفس » زمینه بروز خلاقیتها و ظرفیتهای درونـی نسـل جـوان را فـراهم مـی نمایـد، زیـرا
تواناییهای ذاتی در شرایطی به ظهور می رسند که فرد اولین گام را دراین راه که همان خودباوری است . بردارد و در نتیجه هـم
نسل جوان به خود شک وفایی دست می یابند و هـم بـر مجمـوع دسـتاوردهای علمـی و پژوهشـی جهـان معاصـر مـی افزاینـد .
.4 تفهیم اعتماد جوانان به دیگران، نیز از جمله موارد ارزشمندی است که در پر تو اعتماد به نفس این نسـل تحقـق مـی یابـد .
علت آن را باید در خوشبینی و مثبت نگری این عده از جوانان، جستجو نمود . آنان که به دیگران اعتماد می کننـد، بـرای روابـط
سالم و منطقی خود با افراد، نقطه شروع خوبی یافته اند و دیگران را بر می انگیزند تا متقابلاً حس اعتماد خود را به جوانان اثبات
نمایند .

شیوه های ایجاد و تقویت اعتماد به نفس


.1 نکته مهمی که باید به جوانان تفهیم نمود، این است که اعتماد به نفس ، پدیده ای اکتسابی است نه ذاتی. لذا هر جوانی کـه
خود را در این مورد ضعیف و ناتوان می یابد، می تواند با استفاده از روشهای علمی و با روحیه امیدواری بـرای تغییـر شخصـیت
خود، طرحی نو درافکند .
.2 شناخت ت واناییهای نسبی، راه را برای پرورش آنها باز می کند اطرافیان جوان می تواننـد او را از حیـث قابلیتهـایش اطمینـان
بخشـــند تـــا بـــه مـــرو زمـــان، وی بتوانـــد بـــا کفایتهـــای شخصـــی اش رابطـــه منطقـــی برقـــرار نمایـــد .
.3 بهره گیری جوانان از روش « تلقین درمانی » او را برای غلبه بر ضعفهای وجو دش یاری می دهد. ضروری اسـت بـه هنگـام
خطور افکار منفی، فرد بـلا فاصـله اندیشـه مثبتـی را دربـاره خـویش مشـخص نمـوده و آن را بـه ذهـن خـود تلقـین کنـد .
.4 قرارگرفتن جوانان در موقعیتهای جدی و نسبتاً دشوار به مراتب آنها را بیش از گریز از موقعیت به مرزهای اعتماد بـه نفـس
نزدیک میکند. باید به جوانان بفهماند که به جای فرار از مسأله باید راه روبرو شدن و حل مسأله را جستجوکرد تـا حاصـل آن
موفقیت و رشد عزت نفس باشد .
9
.5 دانش افزایی عمومی و فراگیری مهارتهای زندگی، روش مطمئن دیگری درکسب اعتماد به نفـس و تقویـت آن، محسـوب
مــیشــود، جوانــان هرچقــد ر بیشــتر در مــورد زندگیشــان بداننــد، بهتــر مــی تواننــد، بــا مشــکلات آن روبــرو شــوند .
.6 مطالعه زندگینامه بزرگان و اندیشمندان و نام آوران عرصه های علم و اندیشـه و ادب و هنـر، از دو جهـت مـی توانـد بـرای
جوانان، سودمند واقع شوند . از یک سوی، راه و روشی را به آنان می نمایاند که دیگران رفتند و به مقصـود رسـیدند و از سـوی
دیگر چون زندگی مشاهیر و نخبگان، آکنده از سختی و مشحون از درد و رنج بوده است، جوان و قشرهای ضـعیف و متوسـط
جامعه را برای نیل به موفقیت، ترغیب می .کند
.7 از بین بردن فضای غیر اخلاقی عیب جویی و تمسخر دیگران که در نزد ب رخی از افراد مشاهده می شود، راه پرورش اعتمـاد
به نفس نسل جوان را هموار می .کند
.8 نیروی توکل به خدا و ایمان عمیق مذهبی، جوانان را برای کنار آمدن با مشکلاتشان و تحمل شدائد ، تقویت می کنـد آنهـا
احساس میکنند، دیگر تنها نیستند، بلکه قادرازلی درکنار آنان حضور دا .رد
10


درس هفتم : فرمول اعتماد به نفس برای خانم ها

ما با این اسلحه به دنیا نمی آییم بلکه باید خود درصدد دستیابی به آن باشیم. هر کسی همیشه این سلاح را در دسـت نـدارد و
تنها با صحبت کردن نمی توان آن را به دست آورد. بله از «اعتماد به نفس» صحبت می کنم ما خانم ها برای افزایش اعتمـاد
به نفس در وجودمان با دشواری خاصی روبرو هستیم. اولین دلیل این دشواری این است که ما خانم هـا بـه صـورتی غریـزی
بیشتر از آنکه به خود توجه کنیم، بر مسایل اطرافیان متمرکز می شویم و طبیعی است که زمان کمتری برای پیشرفت و ارتقاء
اعتماد به نفس در وجود خود می یابیم. دلیل دیگر این که دختران حتی از ابتدای تاریخ، بـیش از آنکـه بـه داشـتن جسـارت و
اعتماد به نفس تشویق شوند. به بی ارادگی و انفعال ترغیب می شده اند .
اما همه روزه هنگامی که تلویزیون را روشن می کنیم و یا شروع به خواندن روزنامه می کنیم. با حجم وسـیعی از اطلاعـات و
اخبار در مورد خانم های موفق و با اعتماد به نفس بالا برخورد می کنیم . چگونه این خانم ها به خودباوری رسیده اند؟ چطـور
آنها با وجود همه سختی ها و مشکلات موجود، به سعی و تلاش خود ادامه داده اند؟
اگر از آنها در مورد اعتماد به نفس شان بپرسید، حتماً چنین فرمولی به شما ارایه می دهند :
مسئولیتی را بر عهده بگیرید، این نکته اولین و مهمترین جزء فرمول اعتماد به نفس است شما و تنها خود شما مـی توانیـد در
زندگی خود تحولی به وجود آورید .
اگر منتظرید که موقعیت خوبی به شما پیشنهاد شود. لازم است زمان زیادی را صبر کنید. این نکته را بدانید مسیری که شما را
به قله اعتماد به نفس می رساند همان جاده ای است که خود قدم در آن نهاده اید و مطمئناً شخص دیگری نمی تواند شـما را
به قله برساند .
تجربه های جدیدی را در زندگی امتحان کنید. هر چیز جدید و نوینی را امتحـان کنیـد در کلاسـی کـه در زمینـه آن آشـنایی
چندانی ندارید، شرکت کنید .
امتحان و آزمایش توانایی ها و قابلیت ها در حیطه ای جدید، راهی شگفت انگیز برای آموختن اعتماد و اتکا بر خویش است .
ابتدا طرح یک عمل را بریزید و سپس آن را به انجام رسانید. یک زمینه خاص برای پیشرفت شخصی و حرفه ای خود انتخاب
کنید و از قبل اقداماتی را که برای دستیابی به آن لازم است، مرحله بندی کنید و بـرای هـر مرحلـه زمـان خاصـی را در نظـر
بگیرید. اکنون وقت آن رسیده است که هر مرحله ای را براساس طرحی که از قبل پیش بینی شده ، بدون هـیچ عـذر و بهانـه
ای به پایان برسانید .
هر قدم کوچکی در انجام این مراحل، گام بزرگی است به سوی اعتماد به نفس شما !
در انجام کارهایتان پافشاری کنید، زمانی که در میدان چالشی جدید قرار می گیرید مقاومت به خرج دهیـد . اعتمـاد بـه نفـس
واقعی از این اعتماد ناشی می شود که شما می توانید با اتکا بر توان خویش و بدون در نظر گرفتن نتیجه کار با سعی و تـلاش
عملی را انجام دهید و با جسارت تمام آن را به پایان رسانید .
11
اگر زمانی که اعتماد به نفس انجام کاری را دارید، مسئولیت انجام آن عمل را به تعویق بیندازید، هرگز آن را انجـام نخواهیـد
داد ؛ اما در حیطه علم روان شناسی، به این نتیجه رسیده ایم که تغییر رفتار سبب ایجاد تغییراتی در احساسات انسان می شـود .
بنابراین اگر عهده دار انجام کاری می شوید و آن را با اعتماد به نفـس صـوری و ظـاهری انجـام مـی دهیـد، مطمـئن باشـید
احساس اعتماد به نفس واقعی در درونتان ریشه می دواند.
از انسان های موفق کمک بخواهید، آیا شخص قابل اعتمادی را می شناسید که بتواند یکی پس از دیگری مسئولیت کارهـای
جدید و همراه با ریسک را عهده دار شود؟ ببینید که او چطور این کار را انجام می دهد! به خود جرئت دهید و با این گونه افراد
ملاقات کنید و دریابید که چطور آنها مسئولیت های خطیر را برعهده می گیرند .
انسان های مطمئن به خود از کمک کردن به افراد خوشحال می شوند و از این طریق تلاش ها و تشویق هـایی را کـه سـبب
شده امروز به چنین موقعیتی برسند تداعی می کنند .
اگر فکر می کنید به ورزشکاری موفق غبطه می خورید و یا اگر در مورد زنی که در شصت سالگی به دانشگاه پزشکی راه یافته
است در روزنامه مطلبی خوانده اید و آهی آرزومندانه کشیده اید ، بدانید که همین جا و همین حالا فرمول اعتماد به نفس را در
دست دارید.
12


درس هشتم : چگونه اعتماد به نفس خود را بالا ببریم

در آغاز زندگی ، کودک امنیت و آرامش را از طریق خانواده ، والدین و سرپرسـتان خـود دریافـت مـی کنـد . و از ایـن طریـق
اضطرابش کاهش می یابد ولی در گذر زندگی تعاملات مختلف با خانواده ، مدرسه ، همسـالان و محـیط اجتمـاعی کـه در آن
زندگی می کند شناخت او از خود و نگرشی که نسبت به خود دارد را شکل می دهد. و در اصل این صحبت ها که بـه صـورت
نوارهای اطلاعاتی در حافظه اش نقش بسته است ، سازنده شخصیت فردای اوست .
واقعیت آن است که ما انسان ها دارای ضعف هایی هستیم ؛ به همین دلیل به سادگی نمی توانیم آنچه را دوست داریم انجـام
دهیم ؛ پس چه خوب است نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم و اهداف خود را بـر پایـه آنهـا تعیـین کنـیم . احسـاس مـا در
دستیابی به اهداف جسممان خیلی مهم است .
افراد و مشاغل و موفقیت هایی را که موجب بروز احساس بی کفایتی در شما می شوند
تحمل نکنید اگر می توانید آنهـا یـا خودتـان را بـه گونـه ای تغییـر دهیـد تـا احسـاس
ارزشمندی بیشتری بنمائید .
آنچه را آغاز کرده اید ، بدون توجه به حد موفقیت تان به پایان برسانید . گام های کوچک و استوار امروز ، پایـه گـذار فـردای
روشن شماست .
یکی از مهمترین روش هایی که به شما کمک می کند تا آنچه را که شروع کرده اید به پایان برسانید این است کـه آن را بـه
کارهایی با اندازه های مورد نیاز ، تجزیه و کوچک کنید تا از انجام آن فرار نکنید.
خیلی از ما با این عقیده شستشوی مغزی شده ایم که اگر کاری ارزش انجام دادن داشته باشد پـس ارزش خـوب انجـام دادن
هم دارد و به غلط این طور تفسیر می کنیم «اگر نمی توانید کاری را درست انجام دهید ، پس هرگز آن را انجام ندهیـد » اگـر
خدای ناکرده اعمال خود را براساس این گفتار عامیانه قرار دهیم تقریباً هیچ کاری را نمی توانیم انجام دهیم اگر ما به اعمـالی
که انجام می دهیم قدری توجه کنیم متوجه می شویم که همه ما در هنگام یادگیری کارهایی که انجام می دهیم اشـتباه مـی
کنیم .
تحقیقات روان شناسی بارها و بارها نشان داده است، همانقدر که خود تقویت گر مثبت می تواند رفتار را نیرومند سـازد ، گفتـار
منفی آن را تضعیف می کند. شما هرچقدر دارای انگیزه بیشتری باشید و سخت تر و طولانی تر کار کنید ، کار را بهتـر انجـام
خواهید داد و این امر اعتماد رفتاری را تغییر خواهد داد نه احساس برتریت را .
هر وقت دیدید که ادامه کاری برایتان ممکن نیست و احساس غالب شما بر دست کشیدن و رها کردن کار است سریعاً کارهـا
و اعمال موفق گذشته تان را مورد تقدیر و تشویق قرار دهید . در قبال کارهای درست به خود پاداش دهید و در قبال کارهـای
نادرست ، خود را جریمه کنید. یکی از علل عمده از دست دادن انگیزه ادامه کار، افسردگی و بی حالی است . برای آنکـه ایـن
حالت را در خود برطرف نمائید اول باید آن را بشناسید و علت آن را جستجو کنید .
13
از دیگر صفت هایی که برای موفقیت و کسب اعتماد به نفس بالا لازم است ریسک کردن است، افراد موفق در زمینـه هـای
مختلف برای ارتقاء خود به درجات بالا ، دست به ریسک زده اند. برای رسیدن به هدف دلخواه باید قدری ریسـک کـرد البتـه
باید تمامی جوانب را در نظر گرفت و اکثر افراد در کار فقط به درجه ای از تبحر یا موفقیت قناعت می کنند .
باید بین درجه ای از تبحرتا درجه تبحر یافتن تفاوت قائل شد . متأسفانه افراد زیادی از ریسک کردن برای دستیابی به درجـه
تبحر خودداری کرده و فقط به رسیدن به درجه ای از تبحر اکتفا می کنند – شما برای آنکه به موفقیت بالا وهدف نهایی خود
برسید باید قدری ریسک کنید با. اعتماد به نفس بالا کاری را شروع کنید و واقعاً ترس و واهمه به خود راه ندهید .
از مهمترین روش هایی که به شما کمک می کند تا آنچه را که شـروع کـرده ایـد بـه
پایان برسانید این است که آن را به کارهایی با اندازه های مورد نیاز ، تجزیه و کوچـک
کنید تا از انجام آن فرار نکنید .
از تأیید نشدن نترسید . شاید بدون اغراق بتوان گفت که یکی از بزرگترین ترس های رایج در میان عامه مردم ترس از تأییـد
نشدن است همه ی ما می خواهیم که مورد تأیید دیگران قرار بگیریم و آنها ما را بپذیرند، که البته امری مطلوب است اما ایـن
که فکر کنیم برای تأیید گرفتن از آنها باید هر کاری که می خواهند انجام دهیم و آنگونه که می خواهند تفکر و رفتـار کنـیم
فکری نادرست و نقص کامل قاطعیت و استقلال است .
از احساس گناه و تقصیر ، به شدت بپرهیزید .بین گناهکار بودن و احساس گناه داشتن ، فرق قائل شوید. وقتی فکر می کنـیم
که گناهکار هستیم ، در واقع این حقیقت را می پذیریم که اشتباه کرده ایم و یا نادرست عمل کـرده ایـم . امـا احسـاس گنـاه
کردن بدین معنی است که فکر می کنیم افرادی بی ارزش ، پست و بی خاصیت و دوست نداشـتنی هسـتیم چـون ناشایسـت
عمل کرده ایم به خاطر داشته باشید گاهی اوقات شکست و ناامیدی توفیق اجباری هستند چون به شما مـی گوینـد اهـدافتان
برای شما درست نبوده اند یا آن تلاش ، ارزش آن کار را نداشت و از یک شکست بزرگتر بعدی می توان اجتناب کرد .
افراد و مشاغل و موفقیت هایی را که موجب بروز احساس بی کفایتی در شما می شوند تحمل نکنید اگـر مـی توانیـد آنهـا یـا
خودتان را به گونه ای تغییر دهید تا احساس ارزشمندی بیشتری بنمائید .
خلاصه کلام ، دلایل رفتارهای کنونی خود را در ابعاد جسمانی ، اجتماعی ، اقتصـادی و سیاسـی و موفقیـت کنـونی خودتـان
جستجو کنید و نه در کاستی های شخصیتی خودتان.
14


درس نهم : چگونه اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم؟

1. تفکر مثبت داشته باشید. هر چه خوشبین تر باشید اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت.
.2 در زندگی هر چه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید ب یشتر افراد و موقعیت هایی را که می توانند به شما کمک کنند تا به
هدفهایتان برسید به سوی خود جذب خواهید کرد .
.3 برای ایجاد اعتماد به نفسِ بیشتر، مدام با خودتان تکرار کنید: " خوشبختم ، سالمم و حال خوشی دارم."
.4 تمرکز کامل برروی هدف اصلی ، در شما احساس قدرت ، اراده و استقلال ایجاد می کند .
.5 تکلیفتان را با خودتان روشن کنید. این که دقیقاً بدانید چه می خواهید اعتماد به نفس شما را بی اندازه افزایش می دهد .
.6 تردیدها را کنار بگذارید. خود را کاملاً متعهد سازید که زندگی ای را آغاز کنید که برای آن ساخته شده اید .
.7 این که اعتقاداتتان چقدر عمیق است و تا چه حد به تعهدات خود پایبند هستید قدرت شخصیت شما را نشان می دهد .
.8 احساس اعتماد به نفس و داشتن اقتدار فردی ناشی از رویارویی با مشکلات و غلبه بر آنهاست .
. 9 زیر بنای اعتماد به نفس در هر زمینه ای تهیه مقدمات و آمادگی است .
10. در هر زمینه ای هر چه بیشتر یاد بگیرید و دانش خود را بالا ببرید اعتماد به نفستان نیز بیشتر می شود .
.11 تمرین و تکرار زیاد در هر زمینه ای برگ برنده را به دست شما می دهد .
.12 شما می توانید به گونه ای باشید، چیزهایی داشته باشید و از عهده کارهایی برآیید که ه رگز خواب آن را هم ندیده اید . این
توانایی درست در همین لحظه در درون شما وجود دارد .
.13 ویژگی مشترک و منحصر به فرد زنان و مردانی که کارهای بزرگ انجام می دهند داشتن این احسـاس اسـت کـه انجـام
کاری بزرگ جزئی از سرنوشتشان است .
.14 برتری حاصل از تسلط کامل در کار، زیربنای اعتماد به نفس و عزت نفس پایدار است .
.15 آنچه توانایی های بالقوه شما را در جهان خارج محدود می کند دو چیز است : باورهای شما و این که تا چه حد به توانـایی
خود در انجام کارها اطمینان دارید .
15


درس دهم : نکته هایی درباره ی اعتماد به نفس

.1 همه چیز از شما شروع می شود. ارزش و احترام خود را بدانید و به وجود خود افتخار کنید .
.2 هر فردی جدا از ظاهر و موجودیت واقعی اش ، از توانایی های بالقوه و استعدادهای نهانی فراوانـی برخـوردار اسـت کـه بـا
برخورداری از اعتماد به نفس می تواند آنها را بارور و شکوفا سازد .
.3 شما می تو انید به انسانی کامل و واقعی تبدیل شوید ، فقط باید به خود کمک کنید تا استعدادهای نهانی خود را از قـوه بـه
فعل در آورید .
.4 سعی نکنید پیوستگی شما به دیگران موجب تقلید کورکورانه شما از آنها بشود و اسـتقلال و اعتمـاد بـه نفـس خـود را از
دست بدهید .
. 5 انسان همان است که خود باور می کند .
.6 بزرگ ترین و حیاتی ترین ویژگی یک انسان ، اعتماد به نفس است .
.7 از این نکته آگاه باشید که برخورداری از اعتماد به نفس، تمامی نقص های جسمانی را جبران می کند .
.8 سعادت و آسایشِ هر کس در اختیار خود اوست. از قبول مسئولیت نهراسید، پذیرش مسئولیت نشانه شخصیت شماست .
.9 اظهارنظرکردن و سخن گفتن درجمع مانند ویتامینی است که در ساختمان اعتماد به نفس شما نقش حیاتی ایفا می کند .
.10 بهترین دستور زندگی این است که انسان اعتماد به نفس داشته باشد و در پرتو سعی و جدیت به مقام و منزلتی برسد .
تم .11 ام وعده و وعیدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگانی این است که اعتماد به نفـس داشـته باشـی و در
پرتو سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی .
.12 کسی که به خود اطمینان دارد به تعریف کسی احتیاج ندارد .
.13 هیچ چیز بیش از نیروی درونی و بیش از اعتماد به نفس ، ش خص را قوی و نیرومند نگه نمی دارد . وقتـی کـه ایـن قـوت
باطنی متزلزل شود، یک باره قوای بدنی شخص فرو می ریزد و او را از پای در می آورد .
.14 اعتماد به نفس شرط موفقیت است .


پایان

 

دوشنبه 10 خرداد 1395 , 11:25
0

نظرات

نکته :
- نظرات شما ممکن است فقط بعد از تایید مدیر نمایش داده شوند .
- لطفا از زبان پارسی برای نظر دادن استفاده کنید  • هیچ نظری ثبت نشده است

    شما اولین نفر باشید !

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

CAPTCHA Image Reload Image